Με την περάτωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οι εκπαιδευόμενοι-ες θα οδηγηθούν στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο φόρτος εργασίας του προγράμματος αντιστοιχεί σε 8 ECTS, ενώ οι ώρες εκπαίδευσης είναι 100,  οι οποίες κατανέμονται σε 40 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 60 ώρες διά ζώσης συναντήσεις (πρακτική εφαρμογή).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% για σοβαρό λόγο και πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος και τον αρμόδιο εκπαιδευτή.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλάις διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει και για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ., όπως και για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.