Το πρόγραμμα «Self – Defense Instructor I» αποτελεί το πρώτο μέρος της πλήρους κατάρτισης εκπαιδευτών ή αθλούμενων, οι οποίοι έχουν ως στόχο, είτε τη διδασκαλία πρακτικών αυτοπροστασίας σε άλλα άτομα και ομάδες είτε την προσωπική τους εξέλιξη σε αυτό τον τομέα. Οι εκπαιδευόμενοι μυούνται σε μία σειρά τεχνικών από όρθια θέση και σε τεχνικές εδάφους. Επιπλέον, στόχος αποτελεί η μετάδοση ορθών πρακτικών διδασκαλίας και εφαρμογής της αυτοάμυνας.

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν στο SDInstructor I με την περάτωσή του αναμένεται να γνωρίζουν:

  • Την ιστορία των πολεμικών τεχνών και της αυτοάμυνας
  • Τις βασικές αρχές αυτοάμυνας
  • Την κατηγοριοποίηση των τεχνικών αυτοάμυνας
  • Κανόνες άμυνας έναντι του επιτιθέμενου
  • Αρχές ασφάλειας για τον αμυνόμενο και τον επιτιθέμενο
  • Ηθικά ζητήματα σε σχέση με την εφαρμογή της αυτοάμυνας
  • Βασικά στοιχεία για τη διδασκαλία της αυτοάμυνας
  • Μεθοδολογία της αυτοάμυνας

Η διάρκεια του SDInstructor ορίζεται στις 100 ώρες εκ των οποίων οι 40 αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων και οι 60 την πρακτική τους άσκηση με εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (μπορείτε να τη βρείτε εδώ).