Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «SelfDefense Instructor I», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.Α’ / άρθρο 48/ 04-08-2017) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1409/ τ.Β’ / 15-04-2020), καθώς και τις αποφάσεις 7/03-12-2019 του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και  60/17-12-2019 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.